Geplande veranderingen

 
Terugdringen administratieve lasten is werk in uitvoering. In het verminderen van administratieve lasten zijn tot nu toe de grootste stappen gezet. Maar het terugdringen van deze lasten is een continu proces. Het vergt van huisartsenorganisaties, zorgverzekeraars en overheid permanente aandacht. Alleen zo kunnen we onnodige bureaucratie en administratieve lasten vermijden én voorkomen dat de lasten die we hebben weggenomen, elders weer opduiken.

Grote winst van Het Roer Moet Om is dat alle betrokken partijen structureel met elkaar in gesprek zijn én blijven. Dit maakte het mogelijk om gezamenlijk nut en noodzaak van regels te onderzoeken en de onderliggende regelgeving zo goed mogelijk bloot te leggen. Pas dan kan de hoeveelheid en de aard van administratieve lasten namelijk doelgericht aangepakt worden. De werkgroep komt ieder kwartaal bij elkaar om nieuwe of bestaande knelpunten te bespreken en op te lossen. 

Wat staat er op de agenda?

 We monitoren de actiepunten uit (Ont)Regel de Zorg  met betrekking tot de huisartsen. 

1. Monitoren gemaakte afspraken

In oktober 2015 hebben we bekendgemaakt welke administratieve lasten zouden worden afgeschaft. Via de website www.hetroergaatom.nl kon iedereen daarover informatie vinden. Bovendien is deze website zo ingericht dat huisartsen vragen kunnen stellen, feedback kunnen geven en problemen kunnen signaleren. Van deze mogelijkheden maken huisartsen veel gebruik.

Uit de reacties blijkt dat de nieuwe afspraken nog niet overal soepel lopen. Met name collega zorgverleners in de GGZ en farmacie hebben last van het afschaffen van formulieren aan huisartsenkant. Omdat hier in de afspraken tussen zorgverzekeraars en bijvoorbeeld apothekers nog geen rekening mee wordt gehouden. Om dat op te lossen is ook daar een vergelijkbaar proces voor vermindering van administratieve lasten ingezet. De implementatie van vernieuwingen is vaak weerbarstig. In het belang van huisarts en patiënt is het belangrijk dat we stug volhouden. Tegelijkertijd werken huisartsen samen met zorgverzekeraars en collega zorgverleners om waar nodig de afspraken beter op elkaar te laten aansluiten.

Deadline:

  • monitoring van (het afschaffen van) administratieve lasten gebeurt continu
  • samen met GGZ en farmacie knelpunten in kaart brengen. Deze trajecten lopen momenteel en zijn naar verwachting voor het einde van dit jaar afgerond

2. Aanpassen van informatiesystemen

Onderdeel van de implementatie is het aanpassen van de verschillende administratieve systemen in de keten. Dat geldt voor zowel de huisartsinformatiesystemen (HIS’en), de informatiesystemen op de Huisartsenpost (HAP)en de systemen van zorgverzekeraars. Samen met vertegenwoordigers van brancheorganisatie NEDHIS en ION wordt gekeken 1) wat de HIS’en en HAPIS’en al kunnen 2) hoe bestaande functionaliteiten beter zijn te benutten 3) wat er nu ontwikkeld kan worden om het terugdringen van de administratieve lasten ook technisch goed te ondersteunen.

Deadline: inventarisatie, zomer 2016. Eventuele aanpassingen voor 2017

3. Verstrekken CIZ-indicaties

Tot op heden hadden huisartsen geen zicht op de aan patiënten toegekende CIZ-indicaties. Een onwenselijke situatie vanuit zorgperspectief. Want als de eigen huisarts niet op de hoogte is van afgegeven indicaties is verantwoorde patiëntenzorg moeilijker. De huisarts moet de patiënt immers goed kunnen volgen en begeleiden en moet weten wanneer hij de verantwoordelijkheid kan overdragen of al is overgenomen aan een Wlz-instelling. Daarnaast bestaat er een reëel risico op dubbele financiering, vanuit de Zvw en vanuit Wlz. Met financiële steun van VWS heeft CIZ, in samenwerking met de huisartsenorganisaties en zorgverzekeraars, haar systemen zo aangepast dat huisartsen vanaf nu de door het CIZ afgegeven indicatie kunnen ontvangen op het moment dat hun patiënt daar toestemming voor geeft.

Deadline: Vanaf 1 augustus 2016 kan CIZ de afgegeven indicaties verstrekken aan huisartsen.

4. Uitvraag patiëntinformatie

Huisartsen en huisartsenorganisaties wordt steeds vaker gevraagd informatie over een patiënt te verstrekken, bijvoorbeeld door gemeenten, arbodiensten, uitkeringsinstanties etc. Dit wordt door huisartsen als een grote belasting gezien, zeker omdat elke vraag een antwoord op maat vereist. De komende tijd worden omvang, impact en mogelijkheden voor de aanpak van deze administratieve lasten in kaart gebracht.

Deadline: Najaar 2016