Kwaliteit

 
De partijen zoeken de verbeteringen in het kwaliteitsbeleid vooral in het terugbrengen van de hoeveelheid eisen, onnodige dubbeling en administratieve lasten.

Het kwaliteitssysteem heeft tot doel individuele huisartsen te stimuleren om het goede te behouden en verder te verbeteren. In het najaar van 2015 hebben de partijen daarom een taskforce opgericht om het kwaliteitsbeleid te moderniseren. Zodat het voor huisartsen minder belastend wordt om goed kwaliteitsbeleid uit te voeren en patiënten beter inzicht krijgen in de kwaliteit van de huisartsenzorg. Deze taskforce van huisartsen, patiënten en verzekeraars had geen eenvoudige taak. Iedereen vindt dat goed inzicht in de kwaliteit van de huisartsenzorg nodig is, maar hoe kwaliteit zichtbaar te maken is nog onderwerp van discussie. Toch zijn ook hier belangrijke stappen gezet.

Wat is er bereikt?

In de ketenzorg is sinds 1 januari het aantal indicatoren voor 2015 al teruggebracht tot acht per keten. Voor 2016 wordt de set aangepast aan veranderde richtlijnen.

Nieuwe afspraken

Er is hard gewerkt aan het beschrijven van de basiskwaliteitseisen. Centraal hierin staan intercollegiale toetsing en intervisie.

  • De kwaliteit van de praktijk en de huisarts zijn goed geborgd. Jaarlijks besteden huisartsen 40 uur aan nascholing. In de toekomst kan tot wel de helft van deze tijd worden besteed aan intercollegiale toetsing en intervisie. Nu is dat minder dan een kwart.
  • Huisartsen zijn dus in de toekomst evenveel tijd kwijt zijn aan het bijhouden van hun vak, maar die tijd besteden ze op een meer relevante en inspirerende manier. Bijhouden van hun vak geeft huisartsen zo meer energie en draagt bij aan een nog betere kwaliteit van de patiëntenzorg.
  • Er komt een ontwikkelagenda om deze verandering een plek te geven in de herregistratie.
  • De partijen hebben onderzocht welke indicatoren valide, relevant en onderscheidend zijn om voor bekostiging in aanmerking te komen. Deze zijn nog niet vastgesteld. Hier werken de partijen aan verder.
  • We maken het voor huisartsen makkelijker om patiëntervaringen op te halen en te delen. Daarvoor wordt de patiënten-enquête gebruikt die nu verplicht onderdeel is van de visitatie. Deze komt, verbeterd en aangevuld met modules, in een speciale Toolbox Patiëntervaringen.
    Aan de hand van de uitkomsten kunnen huisartsen hun eigen functioneren verbeteren. En ze kunnen (een deel van) de patiëntervaringen gebruiken om de patiënt beter te informeren. Bijvoorbeeld door ze te delen via hun praktijkwebsite.
  • We zetten ook in op betere keuze-informatie voor de patiënt. Zodat het makkelijker wordt voor huisarts en patiënt om de juiste 'match' te maken.
  • Via een gesprekshulp voor het kennismakingsgesprek tussen patiënt en huisarts.
  • En via betere informatie over de praktijk en de arts. Samen met onderzoeksinstituut NIVEL en de makers van praktijkwebsites, gaan de partijen het makkelijker maken om deze informatie te delen op de eigen praktijkwebsite, via kiesuwhuisarts.nl of via zorgkaartnederland.nl.