Bureaucratie & administratieve lasten

 
Iedereen wil goede, veilige en betaalbare zorg. Om dit te waarborgen is er een stelsel van regels, richtlijnen en controle in het leven geroepen. Een zekere hoeveelheid bureaucratie en administratie is onvermijdelijk. Omwille van transparantie, kostenbeheersing en een goed verloop van het zorgproces zijn formulieren en procedures nodig. De gemaakte afspraken richten zich op de onnodige bureaucratie en onnodige administratieve lasten die de laatste jaren de zorg zijn binnengeslopen.

Werkgroep

De werkgroep Bureaucratie & administratieve lasten heeft afspraken gemaakt voor het op korte termijn oplossen van bestaande administratieve overbelasting. Tegelijk is daarmee een basis gelegd voor structurele spelregels die toekomstige overbelasting kunnen voorkomen. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van InEen, de LHV, VPHuisartsen, NHG, ZN, NZa en VWS.

Implementatie: niet alles per 1 januari 2016

Voor een groot deel kunnen de afspraken van de werkgroep Bureaucratie & administratieve lasten per 1 januari 2016 worden doorgevoerd. Voor een kleiner deel is meer tijd nodig.

Bilaterale afspraken

De werkgroep kan niet alles centraal regelen. Soms maken zorgverzekeraars en huisartsen bilateraal afspraken die administratieve lasten met zich meebrengen, bijvoorbeeld contractuele afspraken over aanvullende informatie die in de verwijzing moet worden vermeld. Deze afspraken kunnen alleen door de betrokken partijen zelf worden ingetrokken of aangepast.

Afspraken tussen derden

Het uitgangspunt van de werkgroep is dat huisartsen geen administratieve lasten ondervinden die voortvloeien uit afspraken waar zij niet direct bij betrokken zijn. Denk aan afspraken tussen zorgverzekeraars, apothekers, leveranciers van hulpmiddelen, diëtisten en psychologen. Huisartsen kunnen niet worden verplicht om op basis van afspraken tussen twee van deze partijen bijvoorbeeld een aanvullend formulier in te vullen bij een recept.

CIZ gaat indicatie verstrekken aan huisarts

Huisartsen en zorgverzekeraars ervaren problemen rond de communicatie over het afgeven van CIZ-indicaties. Voor huisartsen en verzekeraars is het niet altijd duidelijk of zij moeten declareren op basis van de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg. Daarom is afgesproken dat het CIZ de indicatie van patiënten in de langdurige zorg gaat verstrekken aan hun huisarts. Zodat huisartsen en instellingen weten wie welke zorg kan en mag leveren. Hiervoor moeten we nog een aantal technische ontwikkelingen worden gedaan. Vanaf wanneer de indicaties worden verstrekt is nog niet duidelijk.

Tot die tijd kunnen huisartsen zelf de indicatie voor een patiënt opvragen door in te loggen op de website van CIZ en daar overeenkomstig de voorwaarden aan te melden bij Portero.

Zeven uitgangspunten

Uitgaande van ieders gerechtvaardigde en gelijkwaardige belangen heeft de werkgroep uitgangspunten geformuleerd voor een aanvaardbare administratieve belasting. De zeven uitgangspunten vormen ook voor de toekomst een leidraad bij het ontwerpen van nieuwe regelgeving en het maken van afspraken over de uitvoering daarvan.

In het algemeen geldt dat administratieve lasten vooral berusten op het vertrouwen dat gemaakte afspraken worden nagekomen en dat alle partijen alert zijn op en verantwoordelijk zijn voor een goed verloop van de processen die horen bij goede zorg.

 1. Administratieve verplichtingen leiden niet tot onnodige administratieve lasten.
 2. Administratieve verplichtingen komen de zorg aan patiënten ten goede (directe medische zorg, gepast gebruik van de zorg, transparantie van de zorg).
 3. Afspraken tussen betrokken partijen zijn helder vastgelegd. Bij het nakomen ervan vormt het vertrouwen in elkaar het vertrekpunt.
 4. Administratieve verplichtingen worden tot het noodzakelijke minimum beperkt (en waar mogelijk afgeschaft).
 5. Administratieve verplichtingen worden vereenvoudigd, gestandaardiseerd, geüniformeerd en geautomatiseerd.
 6. Controle sluit zo veel mogelijk aan op al verzamelde gegevens.
 7. Huisartsen krijgen geen administratieve verplichtingen die betrekking hebben op overeenkomsten tussen anderen.

Werkwijze

De werkgroep heeft de bestaande administratieve lasten in kaart gebracht door ze onder te verdelen in categorieën (voorschrijven van genees- en hulpmiddelen, verwijzingen en ketensamenwerking, declaratieverkeer, overige). Vervolgens zijn de lasten per categorie getoetst aan zes algemene oplossingsrichtingen:

 1. Afschaffen herhaalde aanvragen in het voorschrijven van genees- en hulpmiddelen.
 2. Afschaffen aanvullende formulieren bij het eenmalige basisrecept.
 3. Vereenvoudigen en uniformeren van de gehanteerde formulieren.
 4. Vereenvoudigen controles.
 5. Delen volgcontracten met niet-preferente zorgverzekeraars.
 6. Nadere afspraken voor het indienen en afhandelen van declaraties.