Geen herhaalverwijzing voor de behandeling van chronische aandoening door paramedici

 
Sinds 1 januari 2017 is de herhaalverwijzing komen te vervallen als het gaat om een behandeling die langer duurt dan twaalf maanden. In dat geval is de paramedicus verplicht een tussentijdse rapportage aan de verwijzer/behandelend arts te sturen. Deze verplichting is opgenomen in de richtlijnen van de betreffende paramedische beroepsgroepen (Diëtiek, Ergotherapie, Fysiotherapie, Huidtherapie, Logopedie en Oefentherapie Cesar en Mensendieck).

De eerste verwijzing dient de volgende gegevens te bevatten:

 • Gegevens patiënt: Naam, BSN nummer, geboortedatum
 • Gegevens arts: Naam en handtekening arts, AGB code arts
 • Verwijsgegevens: Medische diagnose en/of hulpvraag, datum verwijzing
 • Overige gegevens: Soort zorg (zorgsoort of specialisatie)

De gevraagde gegevens van de patiënt en huisarts worden in de verwijsbrief automatisch door het HIS gegenereerd.

Voor fysiotherapie, Oefentherapie Cesar en Mensendieck en Huidtherapie wordt er door zorgverzekeraars voor een aantal specifieke aandoening een extra vermelding gevraagd op de verwijzing.

 Het gaat om de volgende aandoeningen met beschrijving:

 • COPD: vermelding van GOLD classificatie
 • Diffuse interstitiële longaandoening: Is er sprake van een ventilatoire beperking of diffusiestoornis?
 • Whiplash: datum trauma
 • HNP/polyneuropathie: Is er sprake van een motorische parese?
 • Scoliose: Is er sprake van een progressieve en/of aangeboren/congenitale scoliose?
 • Claudicatio Intermittens: vermelding van graad van Fontaine
 • Lymfoedeem, obstructie van het lymfatisch weefsel
 • Status na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie dan wel na dagbehandeling in een instelling voor revalidatie en de hulp dient ter bespoediging van het herstel na ontslag naar huis of de beëindiging van de dagbehandeling: vermelden ontslagdatum.