Formulieren voor het vergoeden van zorg aan onverzekerden vereenvoudigd

 
Voor aanvragen en declaraties van de subsidieregeling ‘medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden’ is er sinds 9 mei 2018 één formulier in plaats van twee afzonderlijke formulieren. Daarnaast is er voor huisartsen een nieuw modeltoestemmingsformulier voor eigen administratie.

De wijziging in de subsidieregeling gaat met terugwerkende kracht in tot 1 maart 2018. Aanvragen die eerder werden afgewezen, worden door het CAK opnieuw beoordeeld. Lees hier meer

De nieuwe formulieren zijn te vinden op de website van het CAK. Per 1 maart 2017 kunnen zorgverleners de kosten voor geleverde zorg aan een onverzekerde declareren. Vanaf 1 maart 2018 zijn er al enkele veranderingen in werking getreden:

  1. Zorgverleners hebben nu zeven dagen de tijd om verleende zorg te melden waar dit eerst binnen 24 uur moest;
  2. Heeft dezelfde patiënt binnen één maand na de melding opnieuw medisch noodzakelijke zorg nodig, dan hoeft dit niet opnieuw gemeld te worden (voorheen gold voor ieder consult een nieuwe melding);
  3. Spoedeisende zorg kan nu ook gedeclareerd worden als de patiënt geen toestemming  heeft gegeven voor het verstrekken van zijn persoonsgegevens.

Tijdens de schrap- en verbetersessies in het kader van het programma (Ont)Regel de Zorg gaven huisartsen aan dat de administratie rondom de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerde verzekeringsplichtigen disproportioneel is in relatie tot de geleverde zorg.

Het invullen van de verschillende formulieren kost veel tijd en heikel punt is bovendien dat huisartsen toestemming moeten krijgen van de patiënt om gegevens met het CAK te delen. Een constructief overleg tussen huisartsen, het CAK en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft geleid tot drie acties die de administratieve lasten moeten verminderen, namelijk:

  1. Eén subsidieformulier waarin het oorspronkelijke aanvraag- en declaratieformulier zijn geïntegreerd. Dit gewijzigde formulier kan gebruikt worden voor het declareren van zorg verleend vanaf 1 maart 2018.
  2. Een vernieuwd modeltoestemmingsformulier, bedoeld als service voor de huisartsen. Het formulier is voor eigen administratie en hoeft niet verzonden te worden naar het CAK. Zorgverleners die beschikken over een eigen registratie of formulier om (verplichte) toestemming te registreren, kunnen dit gebruiken.
  3. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bekijkt de komende periode welke mogelijkheden er zijn tot aanpassingen in de subsidieregeling voor die gevallen dat de toestemmingsvereiste voor het verstrekken van persoonsgegevens nog steeds onevenredig belemmerend werkt om de zorgkosten te kunnen declareren bij het CAK.